Regulamin wypożyczalni

PRZY USŁUDZE WYNAJMU JEST POTRZEBNY DOWÓD OSOBISTY BĄDŹ NIP.
WYMAGANA JEST RÓWNIEŻ KAUCJA.

CZYNSZ NAJMU I PŁATNOŚCI

 1. Sprzęt budowlany i ogrodniczy wynajmowany jest na doby oraz do 4 godzin za 70% stawki dobowej.
 2. Wykaz sprzętu wraz z aktualnymi cenami jest dostępny na stronie WWW.
 3. Nie nalicza się opłat za niedziele i święta. Nie dotyczy to sprzętu typu rusztowania , który jest przez Klienta w te dni użytkowany lub jak stanowi umowa.
 4. Przy wynajmie na jeden dzień roboczy przetrzymanie maszyny przez niedziele i dni świąteczne nie powoduje obniżenia stawki najmu.
 5. Na czas wynajmu sprzętu pobierana jest kaucja, która podczas zwrotu sprzętu zostaje rozliczana. Wysokość kaucji jest zależna od wartości sprzętu i jest ustalana indywidualnie.
 6. Wypożyczalnia świadczy usługi z zakresu transportu urządzeń na miejsce oznaczone przez najemcę. Warunki dostawy ustalane są indywidualnie wg odległości oraz rodzaju dostarczanego sprzętu. Koszt dostawy pokrywa Najemca.
 7. Cena za dobę oznacza zwrot sprzętu przed 24 godzinami od chwili wynajmu. Zdanie sprzętu po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki.
 8. Cena za 4 godziny oznacza zwrot sprzętu przed upływem 4 godzin od chwili wynajmu. Zwrot sprzętu po przekroczeniu 4 godzin skutkuje wzrostem ceny do stawki dobowej.
 9. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia, jest obliczany od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.
 10. Jeżeli sprzęt ulegnie awarii konieczne jest natychmiastowe dostarczenie go do wypożyczalni, w przeciwnym wypadku będą naliczane opłaty za wynajem do czasu zwrotu sprzętu.
 11. Nie akceptujemy kart kredytowych, płatność wyłącznie gotówką.

 

OBOWIĄZKI STRON

 1. Wynajmujący przekazuje, a Najemca przyjmuje do używania sprzęt wymieniony poniżej, z obowiązkiem zwrotu w stanie oczyszczonym, niepogorszonym ponad normalne zużycie w przewidywanym dniu zwrotu na swój koszt.
 2. Wynajmujący oświadcza, a Najemca to potwierdza, że sprzęt będący przedmiotem umowy, jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych wad.
 3. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu w sposób odpowiadający jego właściwością i przeznaczeniu, jednocześnie oświadcza, ze otrzymał i zapoznał się z instrukcją obsługi i bezpiecznego użytkowania oraz został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 4. Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu Najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie, kradzież lub dewastacje.
 5. Wszelkie zmiany od niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności . W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 7. Najemca potwierdza własnoręcznym podpisem, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umów Najmu zawartymi w Regulaminie Wypożyczalni Sprzętu Budowlanego i maszyn ogrodniczych ATD System Wiercimak Dariusz.
 8. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.
 9. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.
 10. Najemca zobowiązuje się do poinformowania wypożyczającego o zmianie terminu zwrotu urządzenia.
 11. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i Używanie danych osobowych umieszczonych na umowie dla celów ewidencji klientów (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych).